Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, verstaan onder:
a. Van de Laar-Verboogen: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden; V.O.F. Van de Laar-Verboogen is gevestigd aan de Belleweg 4 te Someren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73031248;
b. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website een bestelling plaatst op www.verboogenvogelringen.nl;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Van de Laar-Verboogen en de klant;
d. Product: de vogelringen en/of aanverwante producten, die door Van de Laar-Verboogen worden geleverd;
e. Website: de website www.verboogenvogelringen.nl;
f. Consument: de klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Van de Laar-Verboogen en de klant, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
2.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Ingeval de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op eenvoudige wijze kan worden gelezen en/of opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Van de Laar-Verboogen en de klant zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.5 Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden. Tevens dienen onduidelijkheden omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze bepaling.

Artikel 3 – Het aanbod

3.1 Alle offertes of aanbiedingen van Van de Laar-Verboogen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.2 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.3 Van de Laar-Verboogen kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of verkeerde berekening bevatten.
3.4 De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en/of administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 – De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de klant en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2 Een bestelling op de website kan pas geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.
4.3 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Van de Laar-Verboogen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. In deze bevestiging zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen.
4.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand is gekomen, treft Van de Laar-Verboogen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Van de Laar-Verboogen daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.5 Van de Laar-Verboogen kan zich op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Van de Laar-Verboogen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – Prijzen en bezorgkosten

5.1 De vermelden prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De vermelde prijzen op de website zijn exclusief verzend- en/of administratiekosten.
5.2 De verzendkosten worden, voordat de klant de bestelling bevestigt, duidelijk via de website aan de klant kenbaar gemaakt.
5.3 De prijzen van de producten en de verzendkosten kunnen door Van de Laar-Verboogen van tijd tot tijd worden gewijzigd.
5.4 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Bij druk- en zetfouten is Van de Laar-Verboogen niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 6 – Betaling

6.1 De klant kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:
a. via IDEAL;
b. middels een bankoverschrijving.
6.2 Bij het betalen op de in artikel 6.1 sub a genoemde wijze gelden de voorwaarden van de betreffende aanbieder van het betaalproduct.
6.3 Van de Laar-Verboogen heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling veilig te laten verlopen.
6.4 Wanneer wordt gekozen voor de betaalwijze van artikel 6.1 sub b, wordt de bestelling in behandeling genomen op het moment dat Van de Laar-Verboogen de betaling ontvangen heeft.

Artikel 7 – Levering

7.1 Van de Laar-Verboogen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestellingen van producten.
7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Van de Laar-Verboogen kenbaar maakt bij het plaatsen van de bestelling.
7.3 Van de Laar-Verboogen zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Wanneer wordt gekozen voor de betaalwijze zoals beschreven in artikel 6.1 sub b, begint de voornoemde termijn te lopen op het moment dat de betaling door Van de Laar-Verboogen ontvangen is. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht.
7.4 Levering van de producten geschiedt per reguliere post. Het risico van verzending berust bij de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.5 In geval van overmacht is Van de Laar-Verboogen niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade.

Artikel 8 – Garantie

8.1 Klachten over de geleverde producten dienen direct na levering doch binnen 7 dagen na levering aan Van de Laar-Verboogen gemeld worden. Indien de klant de producten accepteert terwijl ze beschadigd zijn of terwijl ze een gebrek vertonen of indien de klant het gebrek niet tijdig bij Van de Laar-Verboogen meldt, dan is Van de Laar-Verboogen niet aansprakelijk voor het gebrek.
8.2 Klachten worden door Van de Laar-Verboogen binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen niet mogelijk is, wordt de klant op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 9 – Geschillen

9.1 Op overeenkomsten tussen Van de Laar-Verboogen en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.